بررسی تأثیر‌پذیری موفقیت مسیر شغلی عینی و ذهنی از اخلاق حرفه‌ای اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، ساختمان علوم اجتماعی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت، دانشگاه غیرانتفاعی صوفی رازی زنجان، زنجان، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

یکی از شاخه‌های دانش اخلاق که به تازگی در ایران جایگاهی پیدا کرده، حوزة اخلاق حرفه‌ای است. یکی از منابع غنی در اخلاق حرفه‌ای، آموزه‌های دین مبین اسلام است. برای این منظور اصول اخلاق حرفه‌ای در منابع دینی شناسایی شده است. مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی موظف است به علایق فردی وسازمانی در کنار هم توجه نماید؛ نیازهای مسیر شغلی کارکنان را در نظر گیرد؛ تا ضمن افزایش انگیزه‌های کاری، شاهد افزایش تولید و بهره‌وری سازمان خود باشد. هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی تاثیر‌پذیری موفقیت مسیر شغلی عینی و ذهنی از اخلاق حرفه‌ای اسلامی کارکنان دانشگاه زنجان است. به این منظور، 30 نفر از کارکنان به عنوان نمونه به طور تصادفی انتخاب شدند. روش جمع آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود. داده‌ها با استفاده از آزمون  t، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون در نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سطح پایبندی به اصول اخلاق حرفه‌ای اسلامی در سطح متوسط به بالا بود؛ یعنی کارکنان به رعایت این عوامل مقید هستند؛ موفقیت مسیر شغلی عینی خود را که شامل حقوق، مزایا و ترفیع است، متوسط به پایین ارزیابی کرده‌اند؛ اما نمرة موفقیت مسیر شغلی ذهنی آن‌ها که شامل درک و رضایت آن‌ها از پیشرفت در کار، رشد و ترقی، استقلال، رسیدن به اهداف شغلی و داشتن احساس خوب نسبت به کار است، متوسط ارزیابی نمودند. در نتیجه، بین مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اسلامی و موفقیت مسیرشغلی عینی و ذهنی رابطه معنی‌دار و مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


منابع
ارتیامی، روشنک. (1389). بررسی رابطه انواع تطبیق در محیط کار با موفقیت کارراهه، سازگاری کارراهه و هویت سازمانی در شرکت گاز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.
دفت، ریچارد ال. (1374). تئوری سازمان و طراحی ساختار. ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی. تهران: مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
رضائیان، علمی؛ حاتمی، سکینه؛ دستیار، حسن. (1390). «ارتباط بین مدیریت مسیر پیشرفت شغلی و رضایت از مسیر پیشرفت شغلی». مجله طب نظامی. دوره 13، شماره 14: صص 221-217.
زاهدی، سید محمد؛ زکی زاده، سهیلا. (1393). «تأثیر قابلیت استخدام بر موفقیت کارراهه شغلی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان قزوین»، فصلنامهمدیریتتوسعهوتحول، شماره 17، صص 63-73.
زمانی فریزهندی، منوچهر. (1381) «اخلاق کارگزاران اسلامی و تطبیق آن با اخلاق کارگزاران سیستم بانکی». فصلنامه بانک صادرات ایران، شماره 20 .
سلطانی، ایرج. (1381). «نگاهی به توسعه‌ی منابع انسانی در سلامت نظام اداری»، فصلنامه تحول اداری. دوره هفتم، شماره 35 و 36، صص 95-106.
سلطانی، مرتضی. (1382). «مدیریت اخلاق در سازمان». ماهنامه تدبیر، شماره 132. صص 36-34.
سمیعی، فاطمه؛ صادقیان، علیرضا؛ عابدی، محمدرضا (1393). «آرزوها و موفقیت مسیر شغلی مدیران». فصلنامة پژوهشهایمدیریتمنابعانسانیدانشگاهجامعامامحسین(ع). سال ششم، شمارة 1، بهار 1393، صص 53-77.
عباس پور، عباس (1387). مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها ، فرایندها و کارکردها). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.
قاسمی، هوشنگ. (1390). «اخلاق حرفه‌ای ضرورت یا انتخاب». فصلنامة توسعة تأسیسات و تجهیزات، شماره 81.
قراملکی احد، فرامرز. (1388) . اخلاق سازمانی. چاپ اول، تهران: انتشارات سرآمد.
کتابچی، محسن. (1383 ). مدیریت موفق. تهران: نشرالف، چاپ اول.
گودرزی، علی محمد. (1384). مرام نامه اخلاق حرفه‌ای مدیران توسعه منابع انسانی. تهران: ویژه نامه دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی.
میرتاج‌الدینی، سیدمحمدرضا. (1374). اخلاق کارگزاران حکومت از دیدگاه اسلام. تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول.
واثقی، قاسم. (1384). درس‌هایی از اخلاق مدیریت. تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌المللی وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم.
Zoint t. (2006). Professional standards of educational manageres. Their importance and ease of implementation. Available at: wwwproquest.com. Accessed, May 2013.