بقا به مثابه چرایی زیست اخلاقی: بررسی انتقادی دیدگاه اخلاق تکاملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد (سطح سه) فلسفه اسلامی جامعة الزهرا، گروه فلسفه و عرفان اسلامی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه،قم، ایران

2 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

10.30470/er.2022.556621.1142

چکیده

اخلاق یکی از مهمترین مسائل برای انسانها و دغدغه مشترک افراد بشر است. سخن از اهمیت اخلاق، انسان را به تفکر دربارة این پرسش وامی‌دارد که چرا باید اخلاقی زیست؟ پاسخ این سؤال را می‌توان در میان کارکردهای مختلفی که اندیشمندان برای اخلاق مطرح کرده‌اند، جست؛ چراکه اگر علم فاعل، مفید و خیر بودن فعل را تأیید کند، فاعل نسبت به انجام آن شوق یا انگیزه پیدا می‌کند. بنابراین کارکردهای یک فعل می‌تواند پاسخی به چرایی انجام فعل باشند. یکی از کارکردهای زیست اخلاقی افزایش شانس بقاست که توسط تکامل گرایانِ اخلاقی معرفی شده است. سؤال مقاله حاضر این است که این کارکرد تا چه اندازه می‌تواند برای فرد شوق و انگیزه برای انجام فعل اخلاقی ایجاد کند؟ آیا علم فاعل به اینکه زیست اخلاقی موجب افزایش شانس بقا می‌شود، می‌تواند نقشی در تحریک انگیزة او برای رعایت ارزش‌های اخلاقی ایفا کند؟ با توجه به چالش معادناباوری و فدا کردن جان، وجود مشکلات متعدد در زندگی و سختی‌های زیست اخلاقی، این نتیجه حاصل می‌شود که هر چند افزایش شانس بقا می‌تواند انگیزه‌بخش انسان برای اخلاقی زیستن باشد، اما صرف افزایش شانس بقا به پذیرش هزینه‌های اخلاقی بودن نمی‌ارزد و برای تحمل زحمات زندگی اخلاقی، انگیزه کافی را فراهم نمی‌کند. بنابراین اخلاق تکاملی با چالش‌ فقدان قدرت تبیینی برای انگیزه‌های اخلاقی روبه‌روست و نمی‌توان آن را به عنوان نظریه‌ای جامع در حیطه انگیزش اخلاقی پذیرفت.

کلیدواژه‌ها


ابن‌سینا، حسین ابن عبدالله. (1375)، الاشارات و التنبیهات. قم: نشر البلاغ، چاپ اول.
میانداری، حسن. (1392). «ازخودگذشتگی تکاملی در سایه خودخواهی تکاملی». مجله پژوهش‌های جانوری (مجله زیست‌شناسی ایران)، تابستان. سال بیست و ششم، شماره دوم، صص 201-217.
Bshary, Redouan & Alexandra Grutter. (2006). “Image Scoring and Cooperation in a Cleaner Fish Mutualism.” Nature, 441, p. 975-978.
Darwin, Charles. (2009). On the Origin of Species. Oxford University Press; Revised edition.
Davies, Nicholas et-al. (2009). An Introduction to Behavioural Ecology, Blackwell Publishing.
Dawkins, Richard. (2006). The God Delusion. New York: Bantam Books.
Dennett, Daniel Clement. (1996). Darwin's dangerous idea: evolution and the meanings of life, Penguin.
 Hölldobler, Bert & Edward Wilson. (2009). The Superorganism - The Beauty, Elegance, and Strangeness of Insect Societies, W. W. Norton & Company.
Martin, Mike. (2006). From Morality to Mental Health: Virtue and Vice in a Therapeutic Culture, New York: Oxford University Press.
Nowak, Martin & Karl Sigmund. (2005). “Evolution of Indirect Reciprocity.” Nature, 437, p. 1291-1298.
Nowak, Martin & Sarah Coakley. (2013). Evolution, Games, and God: The Principle of Cooperation, Harvard University Press.
Peterson, Christopher & Seligman, Martin. (2004). Character Strengths and Virtues, New York, Oxford University Press.
Pope, Stephen. (2007). Human Evolution and Christian Ethics, Cambridge University Press.
Putnam, Hilary et-al. (2014). Understanding Moral Sentiments: Darwinian Perspectives? Transaction.
Richerson, Peter & Lesley Newson. (2009). Is religion adaptive? Yes, no, neutral, but mostly we don’t know in The Believing Primate: Scientific, Philosophical and Theological Perspectives on the Evolution of Religion, Oxford University Press.
Ridley, Matt. (1998). The Origins of Virtue, Penguin Books.
Ruse, Michael & Robert Richards. (2017). The Cambridge Handbook Of Evolutionary Ethics, Cambridge University Press.
Ruse, Michael et-al. (2009). Evolution: The First Four Billion Years. The Belknap Press of Harvard University Pres.
Ruse, Michael. (2009). Philosophy after Darwin- Classic and Contemporary Readings, Princeton University Press.
Schloss, Jeffrey & Michael Murray. (2010). The Believing Primate. Oxford University Press.
Schloss, Jeffrey. (2002). “Emerging evolutionary accounts of altruism: Love Creation's Final Law?” in Altruism and Altruistic Love: Science, Philosophy, and Religion in Dialogue, Oxford University Press.
Silk, John & Bailey House. (2011). “Evolutionary foundations of human prosocial sentiments”, PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), 108, Suppl 2(Supplement_2), p. 10910-17.
Singer, Peter. (2011). Practical Ethics, Cambridge University Press.
Snyder, Charles & Shane Lopez. (2002). Handbook of Positive Psychology, New York, Oxford University Press, 2002.
Tanabe, Shoma et-al. (2013). “Indirect reciprocity with trinary reputations”, Journal of Theoretical Biology, p. 338-347.
Wilson, Edward. (1978). Sociobiology: The New Synthesis, Harvard University Press.
Wilson, Edward. (2004). On Human Nature: With a new Preface, Revised Edition. Harvard University Press.
Yang, Chao et-al. (2020). “The Effect of Sense of Community Responsibility on Residents’ Altruistic Behavior: Evidence from the Dictator Game”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(2), p. 460.
Zentall, Thomas. (2015). “Reciprocal altruism in rats: Why does it occur?” Learning & Behavior, 44, p. 7-8.