انگیزش اخلاقی، جهات تناسب، و برخی دلالت‌های فلسفه ‌دینی آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران، ایران

10.30470/er.2023.563076.1172

چکیده

«انگیزش اخلاقی» یکی از مفاهیم مهم و پرکاربرد در فلسفه اخلاق است. انگیزش اخلاقی با «دلایل فعل» و «حکم اخلاقی» که دو اصطلاح کلیدی در فلسفه اخلاق هستند، ارتباطی وثیق دارد. انسان‌ها اغلب افعال خود را از روی دلایل انجام می‌دهند و دلایل انگیزشی یکی از آن دلایل هستند. انسان‌ها هم‌چنین احکام اخلاقی صادر می‌کنند و «انگیزش» چیزی است که احکام را به افعال پیوند می‌زند. فیلسوفان اجماع دارند که فاعل برای انجام فعل باید ابتدا به سوی آن برانگیخته شود. نظریه غالب، مشهور به «نظریه هیومی»، دو حالت روان‌شناختی «میل» و «باور» را عامل انگیزش فاعل به فعل می‌داند. براساس اندیشه «جهات تناسب» که مورد پذیرش غالب فیلسوفان ذهن، فعل و اخلاق است، میل یک حالت روان‌شناختی ذاتاً انگیزشی با جهت تناسب عالم با ذهن است و باور هم حالت دیگر ذاتاً شناختی با جهت تناسب ذهن با عالم است. برخی از فیلسوفان اخلاق منکر اطلاق و کلیت نظریه هیومی شده‌اند و دست‌کم تعدادی از باورهای اخلاقی را شناختی‌-‌انگیزشی و دارای دو جهت تناسب می‌دانند. دیدگاه فیلسوفان اخیر می‌تواند به باورهای دینی هم توسعه پیدا کند. دراین‌صورت، دست‌کم برخی از باورهای دینی و جملات تعبیر کننده از آن‌ها دو جهت تناسب خواهند داشت. پذیرش این دیدگاه، در نهایت، ما را به ارائه رویکردهایی جدید و دو وجهی به معرفت‌شناسی دینی و زبان دینی خواهد رساند.

کلیدواژه‌ها


Anscombe, G. E. M. (1957). Intention. Harvard University Press.
Aquinas, Thomas. (1981). Summa Theologiae. (Trans. Fathers of the English Dominican Province). Westminster: Christian Classics.
Bratman, Michael. (1987). Intention, Plans, and Practical Reason. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Clack, Brian. (1999). An Introduction to Wittgenstein’s Philosophy of Religion. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Dancy, Jonathan. (2000). Practical Reality. Oxford: Clarendon Press.
Darwall, S. (1983). Impartial Reason. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Davidson, Donald. (1963). “Actions, reasons, and causes”. Journal of Philosophy, 60:685-700.
_______. (1980). Essays on Actions and Events. Oxford: Clarendon.
Dennett, D. C. (1971). “Intentional Systems”. Journal of Philosophy. 68: 87- 106.
Descartes, Rene. (1641). Meditation on First Philosophy. (Trans. E. S. Haldane). https://yale.learningu.org/download/041e9642-df02-4eed-a895-70e472df2ca4/H2665_Descartes%27%20Meditations.pdf
Fisher, Andrew. (2011). Metaethics, An Introduction. Durham: Acumen.
Geivett, R. D. and Sweetman, B. (1993). Contemporary Perspective on Religious Epistemology (Eds.). New York: Oxford University Press.
Goldman, Alvin. (1970). A Theory of Human Action. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Hick, John. (1986). “Theology and Verification”. In The Philosophy of Religion. (Ed. Basil Mitchell). Oxford: Oxford University Press.
Horgan, T. & Timmons. (2000). “Nondescriptivist Cognitivism: Framework for a New Metaethics”. Philosophical Papers. 29(2): 121-53.
_______, (2006). “Morality without Facts”. In Contemporary Debates in Mora/Theory. (Ed. J. Dreier). 220-40. Oxford: Blackwell.
Kant, I. (1965 [1781]) Critique of Pure Reason. (Trans. N. Kemp-Smith). New York: St Martin’s Press.
Kierkegaard, Søren. (1992 [1846]). Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments. (Trans. Howard and Edna Hong). Princeton: Princeton University Press.
Lacewing, Michael. (2014). Philosophy for AS: Epistemology and Philosophy of Religion. London and New York: Routledge.
Malcolm, Norman. (1992). “The Groundlessness of Belief”, in Contemporary Perspective on Religious Epistemology. (Eds. R. D. Geivett and B. Sweetman). New York: Oxford University Press.
McDowell, J. (1979). “Virtue and Reason”. Monist. 62: 331–50.
McNaughton, D. (1988). Moral Vision. Oxford: Basil Blackwell.
Millikan, R. G. (1984). Language, Thought, and Other Biological Categories. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Platts, M. (1979). Ways of Meaning. London: Routledge and Kegan Paul.
_______. (1980). “Moral Reality and the End of Desire”, in Mark Platts. (Ed.) Reference, Truth, and Reality. London: Routledge and Kegan Paul.
Shafer-Landau, R. (2003). Moral Realism: A Defense. Oxford: Oxford University Press.
Velleman, J. David (1989). Practical Reflection. Princeton: Princeton University Press.
Wittgenstein, Ludwig. (2001 [1953]). Philosophical Investigations. (Trans. and Eds. G.E.M. Anscombe and R. Rhees). Oxford: Blackwell.