اهداف و چشم انداز

ترویج اخلاق و آداب اسلامی در جامعه،بکارگیری نظریات اخلاقی در حوزه های کاربردی، گسترش مطالعات و پژوهش‌های اخلاقی،انتشار آخرین دستاوردهای اصیل پژوهشگران در حوزه‌ اخلاق و فلسفه اخلاق.

حوزه های مورد پوشش نشریه:

1. فلسفه اخلاق شامل مباحث فرا اخلاقی، چون معناشناسی مفاهیم اخلاقی، مسائل معرفت شناسی اخلاقی، هستی شناسی اخلاق، روانشناسی اخلاق.

2. اخلاق هنجاری و نظریه های اخلاقی شامل: انواع نظریات نتیجه گرا، غایت گرا، وظیفه گرا، خودگرایی اخلاقی، سودگرایی، فضیلت گرایی اخلاقی.

3. اخلاق کاربردی شامل اخلاق محیط زیست، اخلاق زیستی، اخلاق پزشکی، اخلاق مهندسی، اخلاق پژوهش، اخلاق آموزش، اخلاق کامپیوتر، اخلاق تجارت و ... .

4. اخلاق شامل، مفاهیم اخلاقی، فضایل و رذایل اخلاقی، اصول و قواعد کلی اخلاق، اخلاق دینی، اخلاق مسیحی، اخلاق ادیان و مذاهب مختلف

5. اخلاق اسلامی، آداب اسلامی