داوران

نام داور رشته تخصصی   دانشگاه

حسن      ابراهیمی،   دانشگاه تهران

حسین     اترک،       فلسفه اخلاق، فلسفه دین، دانشیار دانشگاه زنجان

عباس     احمدوند،     تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی

مرضیه   اخلاقی       فلسفه اسلامی     دانشگاه پیام نور

مهدی     اخوان                 فلسفه اخلاق، دانشگاه علامه طباطبائی

روح اله   آدینه       فلسفه اسلامی         گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

علی       آراسته                 عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر       یاریان                

محمد مهدی اردبیلی             فلسفه غرب           فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

علی       آزادی                

جنان      ایزدی                 دانشگاه اصفهان

عباس     ایزدپناه                استاد دانشگاه قم

حسن      اسلامی                استاد دانشگاه ادیان و مذاهب قم

محمد جواد اسماعیلی            فلسفه اسلامی، فلسفه غرب     مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

محمد      اصغری               عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

رضا      اکبری                 استاد دانشگاه امام صادق (ع) تهران

جواد       اکبری تختمشلو      عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

حوران    اکبرزاده              استاد

علیرضا   آل بویه                استاد دانشگاه باقرالعلوم قم

سوسن     آل رسول            

طاهره     الهی                   دانشیار دانشگاه زنجان

سید مهدی امامی جمعه          دانشگاه اصفهان

منصور   ایمانپور               عضو هیئت علمی تربیت معلم آذربایجان

مسعود    امید                    استاد دانشگاه تبریز

نفیسه      اهل سرمدی          دانشگاه اصفهان

ابوالقاسم  اوجاقلو                استادیار دانشگاه زنجان

علی       بابایی                  استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

حسین     بیات                   استادیار دانشگاه

محمد رضا           بیات       فلسفه دین عضو هیات علمی

علی نقی  باقر شاهی            دانشگاه قزوین

نعمت الله  بدخشان               دانشگاه شیراز

محمد      بیدهندی               دانشگاه اصفهان

زینب      برخورداری          فلسفه اسلامی         گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران

محمد      بنیانی                 دانشیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه شیراز

ذکریا      بهارنژاد              دانشگاه شهید بهشتی - تهران

احمد       بهشتی                 دانشگاه

سعید      بهشتی                 فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبئی تهران

جلال      پیکانی                دانشیار دانشگاه تبریز

شیرزاد    پیک حرفه            استادیار دانشگاه امام خمینی قزوین

نصراله   پورجوادی            عضو هیات علمی دانشگاه

میترا      پورسینا   فلسفه تطبیقی         گروه حکمت و کلام، دانشکده الاهیات و ادیان، دانشگاه شهید بهشتی

زهره      توازیانی              عضو هیئت علمی

غلامحسین توکلی                دانشگاه اصفهان

محسن     جاهد      فلسفه اخلاق          دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان

مینو       حجت      دانشگاه شهید بهشتی تهران   

عبدالرزاق            حسامی فر            فلسفه اسلامی         دانشگاه بین المللی امام خمینی

سید احمد  حسینی    فلسفه اسلامی         استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

علی محمد حسین زاده            کلام اسلامی          دانشگاه شهید چمران

سید محمد حسینی سورکی                  دانشگاه قم

عین الله   خادمی                استاد دانشگاه شهید رجائی

زهرا      خزاعی                استاد فلسفه، دانشگاه قم

مریم       خوشدل روحانی     استاد دانشگاه الزهرا

جواد       دانش                  استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

رحیم      دهقان                 دانشگاه شهید بهشتی، فلسفه اخلاق

فرزانه    ذوالحسنی             دانشگاه زنجان، فلسفه اسلامی

فرح       رامین     فلسفه تطبیقی         هیات علمی گروه فلسفه ، دانشگاه قم

فروغ السادات        رحیم پور             دانشگاه اصفهان    

رسول     رسولی پور                       دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج)

رضا      رضازاده              دانشگاه ایلام

جواد       رقوی                 عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

محمد صادق          زاهدی                استاد دانشگاه امام خمینی قزوین

عباس     یزدانی                دانشگاه تهران

نفیسه      ساطع                  دانشگاه اصفهان

مریم       سالم                   هیئت علمی گروه فلسفه و کلام، دانشگاه شهید بهشتی

سیدمحمداسماعیل    سیدهاشمی                        دانشگاه شهید بهشتی

مرتضی  سمنون مهدوی                   دانشگاه شهید بهشتی

یوسف     شاقول                 دانشگاه شیراز

سید محمد تقی        شاکری                دانشگاه مذاهب اسلامی- گروه فلسفه

مرتضی  شجاری               استاد دانشگاه تبریز

رهام       شرف                 استادیار دانشگاه زنجان

عبدالعلی  شکر      فلسفه اسلامی         دانشیار گروه فلسفه اسلامی دانشگاه شیراز

سیدمصطفی          شهرایینی             عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

مرضیه   صادقی                استاد دانشگاه

مسعود    صادقی    فلسفه اخلاق          دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

محمد جواد            صافیان اصفهانی                دانشگاه

جواد       صالحی               گروه روانشناسی دانشگاه زنجان

زین العابدین         صفوی                استاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان

عبداله     صلواتی               استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی