نکات اصلیِ نظریه عدالت رالز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد فلسفه، دانشگاه هاروارد، کمبریج، ماساچوست، آمریکا

چکیده

این مقاله پژوهشی است پیرامون نظریات اصلی جان رالز در دو کتاب نظریة عدالت و لیبرالیسم سیاسی و ارتباط میان آنها. در این نوشتار توجهی ویژه به مفهومی که بر اساس آن نظریه رالز به عنوان نظریه‌ای در باب آزادی محسوب می‌شود؛ همچنین ارتباط میان منطق دو اصل عدالت رالز و نظرات متأخر او در مورد همپوشانی دو مفهوم توافق عمومی و عقل جمعی، توجه شده است.

کلیدواژه‌ها


Durkheim, Emile. (1973). “Individualism and the Intellectuals,” in Robert Bellah, (ed.). Emile Durkheim on Morality and Society. Chicago: University of Chicago Press.
Marx, Karl. (1978). “On the Jewish Question” in: Robert C. Tucker, (ed.). The Marx-Engels Reader, 2nd ed. New York and London: W.W. Norton. pp. 26-52.
Quinn, Philip L. (1995). “Political Liberalisms and their Exclusion of the Religious”. Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association 69 (2): 35-56.
Rawls, John. (1993). Political Liberalism. New York: Columbia University Press.
Rawls, John. (1999 a). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971, rev. ed.
Rawls, John. (1999 b). Collected Papers, Samuel Freeman (ed.), Cambridge, MA: Harvard University Press.
Rawls, John. (2001). Justice as Fairness A Restatement. Erin Kelly, (ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
Scanlon, T. M. (2003). The Difficulty of Tolerance: Essays in Political Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press.
Scanlon, T. M. (2014). Being Realistic about Reasons. Oxford: Oxford University Press.