سرچشمة خیر و طبیعت حیوانی ما

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 7-29

کریستین ام. کرسگارد


خوب به یک اعتبار

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 7-19

جاناتان دنسی


نسبت هنر، زندگی و اخلاق در اندیشه هایدگر

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 7-26

مهدی ذاکری؛ حامد طونی


فضیلت بخشودن از نظر موافقان و مخالفان

دوره 1، شماره 3، آذر 1399، صفحه 9-27

سحر کاوندی


اخلاق اقتصادی در اندیشه‌ی توماس آکوئینی

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 10-24

حسن احمدی زاده


عاملیت اخلاقی در مصنوعات هوشمند (ربات‌ها)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 11-32

صالح قربانیان


غذاهای اصلاح‌شده ژنتیکی و اصل سودرسانی

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 26-44

مریم السادات رضوی؛ علیرضا آل بویه


تحلیل نسبت میان تربیت اخلاقی و تلقین

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 27-48

محسن بهلولی فسخودی


تبیین تصمیم‌گیری‌ اخلاقی در بستر مدیریت فناوری اطلاعات

دوره 3، شماره 2، تیر 1401، صفحه 29-46

علیرضا بوالهری؛ رضا رادفر؛ محمود البرزی؛ علیرضا پورابراهیمی؛ محمود دهقانی


نکات اصلیِ نظریه عدالت رالز

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 31-45

تامس مایکل اسکنلون


بررسی تاثیرات اخلاقی طبعِ قلب از دیدگاه قرآن کریم

دوره 4، شماره 2، تیر 1402، صفحه 31-46

20.1001.1.26764180.2023.4.2.2.3

محمدحسن مهدی پور؛ محمداسماعلیل هاشمی؛ رحیم دهقان


بررسی مهمترین نقدهای وارد بر فایده‌گرایی عمل‌محور

دوره 1، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 33-70

حمزه حاتم پوری؛ علی اکبر احمدی افرمجانی


تحقق قانون طلایی اخلاق؛ بررسی موانع و راهکارهای بینشی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 35-54

10.30470/er.2023.557121.1153

رحیم دهقان؛ سیدهادی سهرابی


دروغگوئی از نظر کانت

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 46-62

حسین اترک